คศ.3 รุ่นใหม่ รับคำสั่งและเกียรติบัตร จากท่านผอ.สพท.เมื่อ 11 ส.ค.52

วันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 ห้องประชุมเล็ก ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม

ท่านผู้อำนวยการประยงค์ โมคภา ผู้อำนวยการ สพท.กาฬสินธุ์ เขต
2

ได้เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งและเกียรติบัตร ให้ผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ ในคราวประชุม ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
มีทั้ง รองผู้อำนวยการเขต

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน รวม
91
ราย

ในพิธีมีการมอบช่อดอกไม้กลัดที่อกเสื้อ รับเกียรติบัตร รับคำสั่ง

จากท่านผู้อำนวยการ และการมอบดอกกุหลาบ จากผู้ทรงเกียรติ
5 ท่าน ได้แก่

ท่านอดีตผู้อำนวยการไพโรจน์ มงคลศิลป์ ท่านวีระพจน์ ภูพานเพชร

ท่านผอ.สุรชัย บัณฑิต ท่านประเทือง เลื่อมใส และท่านวินัย ภูสง่า ในนามคณะ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต
2


และยังได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้อำนวยการ สพท.กาฬสินธุ์ 2 ทุกท่าน

ท่านศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาแสดงความยินดี

พิธีมอบคำสั่งและมอบเกียรติบัตร ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาท หลังจากนั้น

ก็เป็นการร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี พิธีในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสดชื่น

ครู ค.ศ.
3
ชื่นมื่น ทั่วหน้ากัน

00314_26.jpg
00314_0.jpg


00314_56.jpg


00314_57.jpg


00314_58.jpg


00314_42.jpg


00314_43.jpg


00314_44.jpg


00314_45.jpg

wanwan034.gif
  • ชอบ
wanwan034.gif
  • ชอบ
ในพิธีมีการมอบช่อดอกไม้กลัดที่อกเสื้อ รับเกียรติบัตร รับคำสั่ง

จากท่านผู้อำนวยการ และการมอบดอกกุหลาบ จากผู้ทรงเกียรติ
5 ท่าน ได้แก่

ท่านอดีตผู้อำนวยการไพโรจน์ มงคลศิลป์ ท่านวีระพจน์ ภูพานเพชร

ท่านผอ.สุรชัย บัณฑิต ท่านประเทือง เลื่อมใส และท่านวินัย ภูสง่า ในนามคณะ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต
200314_24.jpg


00314_25.jpg


00314_29.jpg


00314_30.jpg


00314_31.jpg


00314_32.jpg


00314_33.jpg


00314_34.jpg


00314_39.jpg


00314_38.jpg


00314_35.jpg


00314_36.jpg


00314_37.jpg


00314_28.jpg00314_23.jpg


00314_2.jpg


00314_3.jpg


00314_1.jpgรายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รวม 91 ราย


ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เลขที่/
2552

1 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ./สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 113

2 นายอลงกต เชาว์พานิช ผอ.ร.ร.โนนสูงพิทยาคม 114

3 นายสวาท น้อยเสนา ผอ.ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา 115

4 นายนรากร เสนฤทธิ์ ผอ.ร.ร.หนองบัววิทยาเสริม 116

5 นายอภิเชษฐ์ พาลี ผอ.ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 117

6 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 118

7 นายสุพล คำแหงพล ผอ.ร.ร.โคกเครือวิทยา 119

8 นายรชต ภูพานเพชร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 120

9 นายทักษิน เชื้อสูง ผอ.ร.ร.บ้านทรายทองวิทยาคม 121

10 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง ผอ.ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยา 122

11 นายจรินทร์ สีโท ผอ.ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์ 123

12 นายธีระพงษ์ โชติจำลอง ผอ.ร.ร.ท่อนสังข์วิทยา 124

13 นายอุดร เมืองฮาม ผอ.ร.ร.โคกเจริญวิทยา 125

14 นายทิพย์มงคล ภูขาว รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 126

15 นายธีระราช พงษ์หรรษา รอง ผอ.ร.ร.ปอแดงวิทยา 127

16 นายจรัญ สมภาร รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 128

17 นายทองสืบ แก้วทองหลาง รอง ผอ.ร.ร.โนนสูงวิทยา 129

18 นายไมตรี ศิลปแก่น รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 130

19 นายทองดี แก้วภิรมย์ รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 131

20 นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน รอง ผอ.ร.ร.คลองขามวิทยาคาร 132

21 นายเด่นพงษ์ บุตรสมบัติ รอง ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 133

22 นายสมพงษ์ บุญหล้า รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 134

23 นายจำเนียร เครือวรรณ รอง ผอ.ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์ 135

24 นายจงกล พรพนม รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 136

25 นายประจักษ์ นาถ้ำพลอย รอง ผอ.ร.ร.บัวสะอาดส่งเสริม 137

26 นายประชิตร์ ภูครองหิน รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 138

27 นายทรงศักดิ์ ภูปา รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 139

28 นางสมควร กุลาสา ครู/ นาค้อวิทยาคม 140

29 นายสุขเกิด ภูกำเนิด ครู / ดงบังวิทยา 141

30 นายจำริต มูลศิริ ครู / บ้านโคกศรี 142

31 นายศุภชัย ภูดอนม่วง ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 143

32 นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์ ครู / ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 144

33 นางสุภัสตรา อุทัยแพน ครู /คำไฮวิทยา 145

34 นางพิสมัย ชุมศรี ครู / ปอแดงวิทยา 146

35 นางบุญโฮม อันสุรีย์ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 147

36 นายประเสริฐ ผาลา ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 148

37 นางอำนวย สุโพธิ์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 149

38 นายอดิศักดิ์ คำธานี ครู / คำมันปลาผดุงวิทย์ 150

39 นางดัชนี พันธไชย ครู /บ้านสาวิทยาสรรพ์ 151

40 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ครู/ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 152

41 นายสุรศักดิ์ ระวิโรจน์ ครู / บ้านหนองแซง 153

42 นางระนอง สังขศิลา ครู/ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 154

43 นางวรนันต์ มัจจุปะ ครู / นาแกราษฎร์อำนวย 155

44 นางวัชรี ไชยภา ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 156

45 นางลำดับ น้อยเสนา ครู /ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 157

46 นางวิภาดา พลอาจทัน ครู / ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158

47 นายผ่องศรี น้อยเสนา ครู /หลักด่านวิทยา 159

48 นางบุญล้อม พรหมมาหล้า ครู / โคกคำวิทยา 160

49 นายสุรศักดิ์ ภูกองชนะ ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 161

50 นางแต้ม พิมพิวาล ครู /เสริมเสาเหล้าวิทยา 162

51 นาธิษณภัช สินสมบูญ ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 163

52 นางพิณทอง ศรีปัญญา ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 164

53 นางเนื้อทิพย์ บุญโชติ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 165

54 นายโสรส ปฏิการ ครู /ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 166

55 นางสาวเพชรมณี โพธิรุกข์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 167

56 นางสาวพัชรา สุขเจริญ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 168

57 นางทองเติม น้อยเสนา ครู /บ้านดงน้อย 169

58 นางจงกล ศรีพุทธา ครู /บ้านโคกกลาง 170

59 นางนิภาพรรณ จีระสมบัติ ครู / ดอนยานางศึกษา 171

60 นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์ ครู / ดอนยานางศึกษา 172

61 นายประยุทธ โพธิ์ศรีแก้ว ครู/บ้านทรายทองวิทยาคม 173

62 นางวงเดือน ภูสง่า ครู /บ้านแกวิทยาคม 174

63 นางบุญสวย นาสะอ้าน ครู /ห้วยเตยวิทยา 175

64 นางพูนยศ ภูมาตย์ ครู /บ้านลาดสระบัว 176

65 นางนิยม นาแถมทอง ครู/สายปัญญาสมาคม 177

66 นายสุรกิจ ภูงามทอง ครู/บ้านสาวิทยาสรรพ์ 178

67 นายสัมฤทธิ์ ภูขามคม ครู / หนองกุงศรีวิทยาคาร 179

68 นางสิริพร จินโทภาส ครู/โคกศรีวิทยายน 180

69 นายวิฑูรย์ เพลินลาภ ครู/ หัวงัววิทยาคาร 181

70 นางจิตรา แสงสุวรรณ ครู / หัวงัววิทยาคาร 182

71 นายพลนภา ภูหานาม ครู / หัวงัววิทยาคาร 183

72 นายวีระศักดิ์ ภูดรนาง ครู / บ้านหนองแวงฮี 184

73 นายบรรลุ พลโคกก่อง ครู / เชียงงามวิทยาคาร 185

74 นายสุพันธ์ สระมูล ครู /บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 186

75 นายโกศล ภูผาสุข ครู / นาดีหลุมข้าววิทยา 187

76 นายอภินันท์ ภูหัวไร่ ครู /บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 188

77 นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 189

78 นางอนงค์ วันดี ครู / โนนเตาไหหนองแก 190

79 นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี ครู / วังมนวิทยาคาร 191

80 นางคำพันธ์ พิลา ครู /กุดฆ้องชัยวิทยา 192

81 นางสาวนัณฑณา นาตรีชน ครู / ยางตลาดวิทยาคาร 193

82 นายบุญถิ่น สิทธิจินดา ครู / กุดฆ้องชัยวิทยา 194

83 นางบุปผาชาติ จันทเขต ครู /หนองไผ่รัฐบำรุง 195

84 นายสะไกร พนมเขต ครู /ดงบังอำนวยวิทย์ 196

85 นางอรทัย ประครองเมือง ครู / หัวนาคำจรูญศิลป์ 197

86 นางดรุณี โพนชัย ครู /บ้านขามวิทยาคม 198

87 นายสุชาติ ใหญ่เลิศ ครู/ท่าคันโทวิทยาคาร 199

88 นายทวี พรมมา ครู /ไตรรัตน์วิทยาคม 200

89 นางรัชต์ใจ เขียวเงิน ครู /หนองกุงศรีวิทยาคม 201

90 นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 202

91 นายปัญญา ภูผาลัย ครู /โนนสูงวิทยา 203( 91 ท่าน หากท่านต้องการภาพของท่าน ทางอินเตอร์เน็ตส่ง อีเมลมาที่ hoypol@hotmail.com)

  • ชอบ
ในพิธีได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้อำนวยการ สพท.กาฬสินธุ์ 2 ทุกท่าน

ท่านศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาแสดงความยินดี

พิธีมอบคำสั่งและมอบเกียรติบัตร ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาท หลังจากนั้น

ก็เป็นการร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี พิธีในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความสดชื่น

ครู ค.ศ.
3
ชื่นมื่น ทั่วหน้ากัน

00314_9.jpg

00314_41.jpg


00314_10.jpg


00314_11.jpg


00314_12.jpg


00314_13.jpg


00314_14.jpg


00314_15.jpg


00314_16.jpg


00314_17.jpg00314_21.jpg


00314_46.jpg


00314_55.jpg


00314_53.jpg


00314_47.jpg


00314_48.jpg


00314_49.jpg


00314_50.jpg


00314_21.jpg


00314_4.jpg


00314_5.jpg

  • ชอบ

ในการจัดพิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งและเกียรติบัตร

ได้รับการต้อนรับ จากบุคลากรฝ่ายบริหารบุคคลเป็นอย่างดี

ในนามผู้เข้าร่วมพิธี ขอบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเขต

นายประยงค์ โมคภา ท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน

อ.ก.ค.ศ. ท่านศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ใน สพท.ทุกคน

ที่จัดงานได้ประทับใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ

ในครั้งนี้ด้วย


00314_16.jpg


00314_11.jpg


00314_40.jpg


00314_51.jpg


00314_52.jpg


00314_54.jpg


00314_59.jpg

  • ชอบ

บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552

ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด

ที่

1 นางกชพร ตุณสุวรรณ ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2

2 นายสันติ ภูสงัด ศึกษานิเทศก์/สพท.กส.2

3 นางทับทิม พรพนม ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา

4 นางเพียงนุช มูลสาร ครู โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง

5 นางพิศมัย ฐานวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย

6 นางอลอน หงสกุล ครู โรงเรียนหัวนาคำจรูศิลป์

7 อมรรัตน์ อิ้งจะนิล ครู โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร

8 นางสุพรรณี วงศ์สินธุ์ ครู โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

9 นางสุภาพร ภูผิวคำ ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์

10 นางชิณารัตน์ ฉายผุด ครู โรงเรียนบ้านกุดสังข์

11 นางพิสมัย ภูสมนึก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร

12 นางสมศรี รัตนแสง ครู โรงเรียนนาค้อวิทยาคม

13 นางกรุณา เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล

14 นางประไพ เสนฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม

15 นายประนุต เหมกุล ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน

16 นางอรวรรณ ชมดง ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

17 นางจุฑารส เหล่านุกูล ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

18 นายมังกร ดอนกระสินธุ์ ครู โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์

19 นางนวลมณี ภูกองไชย ครู โรงเรียนนางามแก่นลำดวน

20 นางสาวละมุล แก้วผล ครู โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์

21 นางจรัสศรี วรรณพิมพ์ ครู โรงเรียนสว่างกิจวิทยา

22 นางพนมพร วงษ์วอน ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม

23 นางศุภพร ฤทธิโคตร ครู โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม

24 นายอัมพร นาคสุนทร ครู โรงเรียนป่าหวายศึกษา

25 นางจุฑาภรณ์ อันสุรีย์ ครู โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์

26 นายประเทือง เลื่อมใส ครู โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา

27 นางนพวรรณ สาระฆัง ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

บัญชีรายชื่อข้าราชการ อันดับ 3 หรือเทียบเท่า (รุ่นที่ 1)

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ 7 /2552

ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด

ที่

28 นางรำพึง สิริวาลย์ ครู โรงเรียนดงบังวิทยา

29 นายทรงศักดิ์ ภูเก้าแก้ว ครู โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

30 นางอุ่นเรือน ช่างนอก ครู โรงเรียนโนนสูงวิทยา

31 นางอมรรัตน์ นิราราช ครู โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

32 นางชูศรี ภูมิสายดร โรงเรียนสว่างกิจวิทยา

33 นางศรมณี กุโรรัตน์ โรงเรียนสายปัญญาสมาคม

34 นางดวงใจ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

35 นางดารา ดาวดึงษ์ โรงเรียนหนองโนวิทยา

36 นายไพสิฐ ภิณพงษ์ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร

37 นายธีรพงษ์ พัฒเพ็ง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

38 นายสุวิทย์ เมิดไธสง โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

39 นายวิภาคย์ หนูสาย โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

40 นางมารศรี จุระยา โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

41 นางสุภาภรณ์ ประทุมชาติ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

42 นางยุพาภรณ์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว

43 นางวิเพ็ญศิลป์ บุญทองล้วน โรงเรียนยางคำวิทยาคาร

44 นายมงคล ภูแล่นคู่ โรงเรียนปอแดงวิทยา

45 นายศักดิ์ศิลป์ สีหาบุญมาก โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

46 นายชำนาญ ทุมทุมา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

47 นางธัญญศิริ สินธุโคตร โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์

48 นางแสงระวี ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงวิทยา

49 นายสมมิตร ธรรมโหร โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

50 นางกนิษฐา สาลี โรงเรียนดงบังวิทยา

51 นายสุรพงษ์ จันโทภาส โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา

52 นายสมหวัง ภูหัวดอน โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม

53 นายภานุพงษ์ แสนกั้ง โรงเรียนหนองโนวิทยาคม

54 นายสวาท ภูอยู่เย็น โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/สังกัด

ที่

55 นายพิพัฒน์ ปานจันทร์ โรงเรียนดงบังวิทยา

56 นายสมเพียร เนื้อมั่น โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

57 นายชัชวาลย์ สุริสาร โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว

58 นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว

59 นายสุเมธ สังข์เย็น โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

60 นายทวี ภูนาสูง โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม

61 นายเทวินทร์ ดีจรัส โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย

62 นางอารดิน แก่นจันทร์ โรงเรียนเนินลาดวิทยา

63 นางบังอร ชาวหนองแสน โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์

64 นายประดิษฐ์ ฤทธิโคตร โรงเรียนโคกคำวิทยา

65 นายสมบูรณ์ ภูสีเขียว โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง

66 นางนภาพร ภูผาสุข โรงเรียนปอแดงวิทยา

67 นายวราพงษ์ ภูเมฆ โรงเรียนบ้านโคกศรี

68 นางนารี ภูสมมา โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร

69 นางจารุณี ทวะชารี โรงเรียนดงบังวิทยา

70 นางสุภาพร ภูพุฒ โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล

71 นายวรวุฒิ คุณเสส โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

72 นายสุภาพ ภูกองไชย โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา

73 นางสมบูรณ์ ณ กาฬสินธุ์ โรงเรียนประชารัฐศึกษา


รายชื่อเพิ่มเติมบุคคลที่เข้ารับเกียรติบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน

1 นายวิเชียร ศรีสุพัฒน์ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง

2 นางนิติกุล บุญหล้า โรงเรียนประชารัฐศึกษา

3 นางสาวพรรณี จันทอุปรี โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง

4 นางประดับ ญาติโสม โรงเรียนห้วยเตยวิทยา

5 นางมานิพร โพธิ์พรม โรงเรียนสายปัญญาสมาคม

6 นางศิวาพร บุญพิคำ โรงเรียนโนนสูงวิทยา

7 นางนิตยา อุดมรัตน์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม

8 นางวรรณรี โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล

9 นางสาคร ชมภูทัศน์ โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย

10 นางระพิณทอง ไชยบัง โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

11 นางสำเนียง ภูต้องใจ โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม

12 นายสุขวิทย์ ประไพเมือง โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม

13 นายวีระชัย ประจิต โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา

14 นายคะนอง สีลาดเลา โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง

15 นางฉวีวรรณ พลกำแหง โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร

16 นางสาวสุชาดา โรจนรุ่งสถิตย์ โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม

17 นางสุชีพ พันธ์โพธิ์คา โรงเรียนบ้านลาดสระบัว

18 นางนฤมล จันทะรัตน์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

19 นายศิริชัย พยัคฆทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยา

20 นางเกษมศรี วงษ์เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยา

21 นายวิชัย เนตรมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรมลีศรีสว่าง

22 นายเธียรชัย เฉวียงวาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

23 นางศิริพร พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารนางศุภารมย์ ภูมาสี


นางบุญร่วม ลินลานางสุภัทร์ บุตรชานางรัศมี ภูงามแสงนายสมบูรณ์ อุดมนิวิ
นางกนกวรรณ รัตนพลทีนางเรณู ภูนายาว
นายวิรัตน์ ภูผาสุข


นายวิรัตน์ ภูหงษ์


นางสารภี คำทุม
นางสงกรานต์ อินเอี่ยม
นายบุญมี ภูคงคานายขวัญชัย นารคร
นางแย้ม ใจสู้ศึกนางจินตนา ปรีดี
นางไพรวัลย์ อาญารักษ์


นางสุมาลี โพธิสมัครนายจันทร์ คำทุม


น.ส.กัญจนา ประสงค์สุข
นางวาสนา คำก้อนนางขนิษฐา จิตศรัทธา
นายทรงไพบูลย์ พรรณอินทร์
นางนวพร อาจฤทธิ์นายชิน หอมชื่น


นายสุริยันต์ ภูผายาง
นายสวัสดิชัย เฉลิมแสน
นางสาวเวศ ไชยบุดดี
นางไพคิด ภูหัวไร่นายทรงพล สินธุไสย
นางสมทรง สุภาษีนางทัศนีย์ ศรีแก้ว
นายวิชาญ ภูผิวคำนายอำพร มีชัย
นางอุฤทธิ์ ไชยอำนาจนางมณีรัตน์ เสนฤทธิ์นางศิริพร จำปารัตน์นางรัศมี บุญศรไชยนางอัครพร จำรูญ


นายสุทัศน์ พิณรัตน์


นายทองแดง ภูมีศรี


นางทองสุข เสนาฮาด


นางสำเริง การรัศมี


นางดวงจันทร์ มั่นคง


นางเปรี่ยม อินทร์เหล่าใหญ่


นางกฤษณา ภูสมนึก


นายฉลอง วันดี


นายวุฒิโชค ปัจฉิมาชัย


นายเจริญ ภาระโข


นายเทียนชัย สืบสำราญ


นายสมชาย ถุนพุฒดม


นางพิกุล เกษสัญชัย


นายอรุณ ไชยศรี


นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสน


นายนิยม สวัสดี


นางละเอียด ภูนิลวาลย์


นายศิริวัตร ทิ้งแสน


นางดาวรุ่ง ไชยศรี

นายประมวล พันธรักษ์พงษ์


นายวินัย ภูสง่า


นายสุภาพ ภูอุ้ม


นางอรวรรณ แก้วแกมเกษ


นางสมร ศรีธรรมสาร


นางปิยะพร กึกก้อง


นางอัญชลี พงษ์นภิส


นายวสันต์ กิจชัยสกุลฤทธิ์


นางวิยะดา ศิริเดช


นางภาวดี เรืองสุวรรณ


นายสมคิด ภูเหิน


นายวุฒิศักดิ์ นนทะแสน


นายคมเพชร ภูครองหิน


นายเทวินทร์ อาญารักษ์

นางอมร ภูตีกา


นางสาวประคอง ภูลายยาว


นายพงษ์สาคร บ่อคำเกิด


นายเกียรติ วงษาเกษ


นายอาคม แสงบุญเกิด


นายสุวัฒน์ ภูพาที


นายทรงศักดิ์ ทะรังศรี


นายประพิทธิ์ โยมศรีเคน


นางมัลลิกา เชยชัยภูมิ


นายทรงศิลป์ ภูนาคเกี้ยว


นายวิชัย พาเรือง


นายวีรพงษ์ ภูจิตรน้ำ


นายสมัย ธรรมเกตุ


นายชำนาญ ชาภูคำ


นายชัยชนะ บุญโชตินายนันท์ ฝากฟ้าดิน


นายชาติชาย เนื่องโนราช


นางวิภาพร ผลเรือง


นางฮงศิริ หาวิเศษ


นางสุพรรณา ปานจันทร์


นายวาสนา พลขยัน


นางนวรัตน์ ลูกอินทร์


นายสว่าง ไชยคำภา
นายชัด ชื่นนิรันดร์
นางอังคณา มิมาชานางแสงเทียน ดีรักษานางศรีประจันทร์ ประคำทอง
นายประยูร ภูผิวคำนายสมศักดิ์ พรมเกษนายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์นายสมพร คำภิรมย์นายสุทัศน์ เพียงแก้ว


รายชื่อผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รวม 91 ราย


ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน เลขที่/
2552

1 นายประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ./สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2 113

2 นายอลงกต เชาว์พานิช ผอ.ร.ร.โนนสูงพิทยาคม 114

3 นายสวาท น้อยเสนา ผอ.ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา 115

4 นายนรากร เสนฤทธิ์ ผอ.ร.ร.หนองบัววิทยาเสริม 116

5 นายอภิเชษฐ์ พาลี ผอ.ร.ร.ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 117

6 นายขวัญใจ อุดมรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 118

7 นายสุพล คำแหงพล ผอ.ร.ร.โคกเครือวิทยา 119

8 นายรชต ภูพานเพชร ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 120

9 นายทักษิน เชื้อสูง ผอ.ร.ร.บ้านทรายทองวิทยาคม 121

10 นายฤทธิรงค์ นาถมทอง ผอ.ร.ร.โคกประสิทธิ์วิทยา 122

11 นายจรินทร์ สีโท ผอ.ร.ร.ไชยศรีเรืองวิทย์ 123

12 นายธีระพงษ์ โชติจำลอง ผอ.ร.ร.ท่อนสังข์วิทยา 124

13 นายอุดร เมืองฮาม ผอ.ร.ร.โคกเจริญวิทยา 125

14 นายทิพย์มงคล ภูขาว รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัว 126

15 นายธีระราช พงษ์หรรษา รอง ผอ.ร.ร.ปอแดงวิทยา 127

16 นายจรัญ สมภาร รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 128

17 นายทองสืบ แก้วทองหลาง รอง ผอ.ร.ร.โนนสูงวิทยา 129

18 นายไมตรี ศิลปแก่น รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 130

19 นายทองดี แก้วภิรมย์ รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 131

20 นางสาวสุมาลัย ภูศิลาแทน รอง ผอ.ร.ร.คลองขามวิทยาคาร 132

21 นายเด่นพงษ์ บุตรสมบัติ รอง ผอ.ร.ร.บ้านแกวิทยาคม 133

22 นายสมพงษ์ บุญหล้า รอง ผอ.ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร 134

23 นายจำเนียร เครือวรรณ รอง ผอ.ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์ 135

24 นายจงกล พรพนม รอง ผอ.ร.ร.คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 136

25 นายประจักษ์ นาถ้ำพลอย รอง ผอ.ร.ร.บัวสะอาดส่งเสริม 137

26 นายประชิตร์ ภูครองหิน รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 138

27 นายทรงศักดิ์ ภูปา รอง ผอ.ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 139

28 นางสมควร กุลาสา ครู/ นาค้อวิทยาคม 140

29 นายสุขเกิด ภูกำเนิด ครู / ดงบังวิทยา 141

30 นายจำริต มูลศิริ ครู / บ้านโคกศรี 142

31 นายศุภชัย ภูดอนม่วง ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 143

32 นางนิศรานารถ ไสยลักษณ์ ครู / ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 144

33 นางสุภัสตรา อุทัยแพน ครู /คำไฮวิทยา 145

34 นางพิสมัย ชุมศรี ครู / ปอแดงวิทยา 146

35 นางบุญโฮม อันสุรีย์ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 147

36 นายประเสริฐ ผาลา ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 148

37 นางอำนวย สุโพธิ์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 149

38 นายอดิศักดิ์ คำธานี ครู / คำมันปลาผดุงวิทย์ 150

39 นางดัชนี พันธไชย ครู /บ้านสาวิทยาสรรพ์ 151

40 นางวรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี ครู/ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 152

41 นายสุรศักดิ์ ระวิโรจน์ ครู / บ้านหนองแซง 153

42 นางระนอง สังขศิลา ครู/ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 154

43 นางวรนันต์ มัจจุปะ ครู / นาแกราษฎร์อำนวย 155

44 นางวัชรี ไชยภา ครู /ชุมชนดอนม่วงงาม 156

45 นางลำดับ น้อยเสนา ครู /ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 157

46 นางวิภาดา พลอาจทัน ครู / ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158

47 นายผ่องศรี น้อยเสนา ครู /หลักด่านวิทยา 159

48 นางบุญล้อม พรหมมาหล้า ครู / โคกคำวิทยา 160

49 นายสุรศักดิ์ ภูกองชนะ ครู /โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 161

50 นางแต้ม พิมพิวาล ครู /เสริมเสาเหล้าวิทยา 162

51 นาธิษณภัช สินสมบูญ ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 163

52 นางพิณทอง ศรีปัญญา ครู / ห้วยเม็กวิทยาคม 164

53 นางเนื้อทิพย์ บุญโชติ ครู /ห้วยเม็กวิทยาคม 165

54 นายโสรส ปฏิการ ครู /ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 166

55 นางสาวเพชรมณี โพธิรุกข์ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 167

56 นางสาวพัชรา สุขเจริญ ครู / ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 168

57 นางทองเติม น้อยเสนา ครู /บ้านดงน้อย 169

58 นางจงกล ศรีพุทธา ครู /บ้านโคกกลาง 170

59 นางนิภาพรรณ จีระสมบัติ ครู / ดอนยานางศึกษา 171

60 นางทองม้วน ทีจันทร์มาตย์ ครู / ดอนยานางศึกษา 172

61 นายประยุทธ โพธิ์ศรีแก้ว ครู/บ้านทรายทองวิทยาคม 173

62 นางวงเดือน ภูสง่า ครู /บ้านแกวิทยาคม 174

63 นางบุญสวย นาสะอ้าน ครู /ห้วยเตยวิทยา 175

64 นางพูนยศ ภูมาตย์ ครู /บ้านลาดสระบัว 176

65 นางนิยม นาแถมทอง ครู/สายปัญญาสมาคม 177

66 นายสุรกิจ ภูงามทอง ครู/บ้านสาวิทยาสรรพ์ 178

67 นายสัมฤทธิ์ ภูขามคม ครู / หนองกุงศรีวิทยาคาร 179

68 นางสิริพร จินโทภาส ครู/โคกศรีวิทยายน 180

69 นายวิฑูรย์ เพลินลาภ ครู/ หัวงัววิทยาคาร 181

70 นางจิตรา แสงสุวรรณ ครู / หัวงัววิทยาคาร 182

71 นายพลนภา ภูหานาม ครู / หัวงัววิทยาคาร 183

72 นายวีระศักดิ์ ภูดรนาง ครู / บ้านหนองแวงฮี 184

73 นายบรรลุ พลโคกก่อง ครู / เชียงงามวิทยาคาร 185

74 นายสุพันธ์ สระมูล ครู /บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 186

75 นายโกศล ภูผาสุข ครู / นาดีหลุมข้าววิทยา 187

76 นายอภินันท์ ภูหัวไร่ ครู /บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 188

77 นางธนภรณ์ ใหญ่เลิศ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 189

78 นางอนงค์ วันดี ครู / โนนเตาไหหนองแก 190

79 นายเสกสรรค์ ภูแย้มศรี ครู / วังมนวิทยาคาร 191

80 นางคำพันธ์ พิลา ครู /กุดฆ้องชัยวิทยา 192

81 นางสาวนัณฑณา นาตรีชน ครู / ยางตลาดวิทยาคาร 193

82 นายบุญถิ่น สิทธิจินดา ครู / กุดฆ้องชัยวิทยา 194

83 นางบุปผาชาติ จันทเขต ครู /หนองไผ่รัฐบำรุง 195

84 นายสะไกร พนมเขต ครู /ดงบังอำนวยวิทย์ 196

85 นางอรทัย ประครองเมือง ครู / หัวนาคำจรูญศิลป์ 197

86 นางดรุณี โพนชัย ครู /บ้านขามวิทยาคม 198

87 นายสุชาติ ใหญ่เลิศ ครู/ท่าคันโทวิทยาคาร 199

88 นายทวี พรมมา ครู /ไตรรัตน์วิทยาคม 200

89 นางรัชต์ใจ เขียวเงิน ครู /หนองกุงศรีวิทยาคม 201

90 นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์ ครู /ท่าคันโทวิทยาคาร 202

91 นายปัญญา ภูผาลัย ครู /โนนสูงวิทยา 203


รายชื่อ คศ.3 วันที่ 17 พ.ย.52


จำนวน 28 คน


นายศรายุทธ เชื้ออัน

นายวิโรจน์ ค้อไผ่

นายสมเกียรติ ลาภบุญเรือง


นายบุญกว้าง สุภาษี


นางอุบลรัตน์ ประชานิติกุล

นางจิรารักษ์ สิงขาพา


นายศิระ ชะอินทร์วงศ์


นายธรณินทร์ ศรีพุทธา

นายสมพร นาสวาสดิ์


นางสาวระลึก ภูปะแป้ง


นายประณต บุญศรไชย


นายเกรียงไกร ราชสำเภา


นางอรทัย นนทฤทธิ์


นายสุรพล พงษ์หรรษา

นายปิยะกุล อุทโท


นางพันทิพา เวียงเพิ่ม


นายวีรพงษ์ มิตรภานนท์


นางกาบแก้ว ธนบดีพิเชษฐ์


นางประคอง ถิตย์รัศมี


นางสาวบุญหนา ภูผาลี


นางสายสมร สุวรรณรินทร์


นางนิลุบล ภูเต้าทอง


นางพิสมัย โพนไพรสนฑ์


นางอุดมศรี ภาระกุล


นายสิทธิศักดิ์ ภูกองไชย

นายสุนิต โพธิ์พรม


นายลิขิต ภูน้ำย้อย


นายเดชา ยลวงศ์
คศ.3 วันที่ 22 ธ.ค.52


จำนวน 110 คน


1 นางจงกล ภูลวรรณ ครู ร.ร. โนนเขวาเหล่าใหญ ฯ

2 นางสุทธิรัตน์ วรชินา ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร

3 นายนิคม วรรณพงษ์ ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร

4 นางกรรณิการ์ ภูมิสายดร ครู ร.ร. พินิจราษฎร์บำรุง

5 นายวิญญู โพชัยศรี ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา

6 นางสาวเจริญ คุ้มอักษร ครู ร.ร. ห้วยเม็กวิทยาคม

7 นายชารี ปะสาวะระ รอง ผอ.ร.ร. ชุมชนหนองหินวิทยาคาร

8 นางเจริญศรี บรรพต ครู ร.ร. หนองแวงบ่อแก้ว

9 นายสมรรถชัย ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง

10 นางลำใย อุปัฌชาย์ ครู ร.ร. บ้านลาดสระบัว

11 นายอดุลย์ เสนาฮาด ครู ร.ร. ท่อนสังข์

12 นายทองสิน ภูสิงมุงคุณ ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์

13 นางพวงเพชร ภูพลอย ครู ร.ร. หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์

14 นางสุภาภรณ์ สุริยะรัตนพรหม ครู ร.ร.หนองกุงราษฎร์วิทยา

15 นางจงกลนี มาพล ครู ร.ร.บ้านสาวิทยาสรรพ์

16 นางสุพัตรา คาวีวงศ์ ครู ร.ร. ผดุงราษฎร์วิทย์

17 นางสุกาจน์ดา รักพันธ์ ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม

18 นางกนกพร ดีรักษา ครู ร.ร.โนนสะอาดราษฎร์อำนวย

19 นายไชยวุฒิ พิมพะสอน ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

20 นางสุภาพร พิมสอน ครู ร.ร.บ้านแกวิทยาคม

21 นางวารุณี เรืองศรี ครู ร.ร.นาอวนวิทยาสิทธิ์

22 นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

23 นายอนุชิต สารผล ครู ร.ร. ยางเนียมพัฒนา

24 นางสาวสมพร เพียรตั้ง ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร

25 นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชร ครู ร.ร. ยางตลาดวิทยาคาร

26 นายวีระพงษ์ ภูอ่าง ครู ร.ร.ดงบังวิทยา

27 นางสุภาพร สิงห์ทอง ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยาคาร

28 นางจินดารัตน์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง

29 นายประสิทธิ์ ปากแก้ว ครู ร.ร. หนองไผ่รัฐบำรุง

30 นายเรืองศิลป์ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.พินิจราษฎร์บำรุง

31 นายประสาร แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

32 นายวินุต ภูนาวัน ครู ร.ร.นาเชือกวิทยาสรรพ์

33 นายพละ ภูเนตร ครู ร.ร.โคกคำวิทยา

34 นางเสาวนีย์ โสภา ครู ร.ร. บ้านหนองแซง

35 นางนริศรา ภูสง่า ครู ร.ร.ห้วยยางดงวิทยา

36 นางพนาพร ภูจอมจิตร ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร

37 นางคำกอง อุดมถิ่น ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา

38 นางสุภรณ์ นาถาดทอง ครู ร.ร. สำราญ - ประภาศรี

39 นางนิตยา นามวงศ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ

40 นางบุญโฮม ภูหงษ์ ครู ร.ร.หนองหอไตรฯ

41 นางสุจิตรา บุตรวงศ์ ครู ร.ร. บ้านแกวิทยาคม

42 นางบุญร่วม ภูโอบ ครู ร.ร.โคกก่องราษฎร์นุกูล

43 นางเสาวคนธ์ อิสละ ครู ร.ร.อุ่มเม่าวิทยา

44 นางพรประภา ปะระทัง ครู ร.ร.วัดบ้านดอนกลาง

45 นางคำผอง ยนต์ชัย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา

46 นายบุญส่ง บำรุงศุภกุล ครู ร.ร.บ้านขามวิทยา

47 นางเพชรพันธุ์ สีหาโภช ครู ร.ร. หนองกุงราษฎร์

48 นายพงศ์พีระ แพงวาปี ครู ร.ร.คำแมดพิทยาสรรพ์

49 นายสมยศ กุลศรี ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม

50 นางสุนิตรา ภูโอบ ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม

51 นางสมพราว ภูกันดาร ครู ร.ร.ชุมชนกุดโดนวิทยาคม

52 นางลำใย อินทรวิเชียร ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์

53 นางผุสดี วิชาเรือง ครู ร.ร.โพนสิมอนุเคราะห์

54 นายวีระยุทธ ภูชำนิ ครู ร.ร.เชียงสาศิลปสถาน

55 นางรัศมี ดลภักดี ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

56 นายสุรเดช วิชัยโย ครู ร.ร.ยางอู้มวิทยาคาร

57 นางสุพร จันทร์ประทักษ์ ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม

58 นางประภาศรี ภิรมณ์ ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

59 นายปัญญา สนองเดช ครู ร.ร.ท่าคันโทวิทยายน

60 นายไพรัตน์ จรทะผา ครู ร.ร.หนองบัวเสริมวิทยา

61 นางคำพอง ภูกันดาร ครู ร.ร.หนองอิเฒ่าวิทยา

62 นายอำนวย อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา

63 นางสุมาลี อะโน ครู ร.ร.ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา

64 นายวสุวิต สีนวนแสง ครู ร.ร.บ้านเว่อวิทยานุกูล

65 นางบังอร ทิพย์อาสน์ ครู ร.ร. โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา

66 นายสมพร นาชัยฤทธิ์ ครู ร.ร.น้อยดอนข่าประชาสามัคคี

67 นางพรเพ็ญ โพนกองเส็ง ครู ร.ร.เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา

68 นางบริบูรณ์ ทำโท ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐปประชาสรรพ์

69 นางชุมพร คำเพราะ ครู ร.ร.ชุมชนบ้านป่าแดง

70 นางบัวทอง บุญมี ครู ร.ร.โคกเจริญวิทยา

71 นายปราโมทย์ ธรรมสินธุ์ ครู ร.ร.บ้านดงอังคะประชาสามัคคี

72 นายวรกาล จำปารัตน์ ครู ร.ร.บ้านแสนสุข

73 นายพัลลภ สุวรรณผา ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

74 นายรัตนศักดิ์ ภูเกิดพิมพ์ ครู ร.ร.คำไฮวิทยา

75 นายสนธยา บุตรราช ครู ร.ร.หนองไม้พลวงวิทยา

76 นายศราวุธ อันโนจารย์ ครู ร.ร.สำราญ - ประภาศรี

77 นายปราโมทย์ ตรีเหรา ครู ร.ร.ห้วยเม็กวิทยาคม

78 นางละเอียด นาคโทน ครู ร.ร.บ้านคำใหญ่

79 นายแสวง ห้าวจันทึก ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา

80 นายดำรง คงแสนคำ ครูร.ร.ดงสวรรค์อุดมมิตร

81 นางประนอม ศรีแก้วน้ำใส ครู ร.ร. ยางคำวิทยา

82 นางเสริมสุข ยลประสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง

83 นางสาวสมพร โยธาฤทธิ์ ครู ร.ร.บ้านหนองแซง

84 นางบังอร เขตบุญไสย ครู ร.ร.ดอนยานางศึกษา

85 นางสมทรง พัดไธสง ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์

86 นางภัทรา พิราลัย ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์

87 นางกัลยา แก้วเหล่ายูง ครู ร.ร.บ้านชัยศรี

88 นางบัวบาน แสงพระจันทร์ ครู ร.ร.วังลิ้นฟ้าวิทยาคม

89 นางศิริลักษณ์ งามชื่น ครู ร.ร.หนองเม็กวิทยา

90 นางนิรมล ภูอยู่เย็น ครู ร.ร.นางามแก่นลำดวนวิทยา

91 นางนฤมล บุบผามาลา ครู ร.ร.คำใหญ่วิทยา

92 นางดารุณี เสนาวัง ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์

93 นายชาลาสินธุ์ เจริญสรรพ์ ศึกษานิเทศก์

94 นางยุพิน ใจบุญ ครู ร.ร. สะอาดนาดีศิลาวิทย์

95 นายเรืองศิลป์ ดวงอุทา ครู ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร

96 นายสิงห์ แสงเจริญ ครู ร.ร. ไชยศรีเรืองวิทย์

97 นางกัลยา เลิศล้ำ ครู ร.ร. ชุมชนสามัคคีราษำร์บำรุง

98 นายเชิดชัย ภูเต้าทอง ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคม

99 นายสนิท ภูนิคม ครู ร.ร. นาบงวิทยา

100 นางจันทร์เพ็ญ เกียรติเจริญ ครู ร.ร.ผดุงราษฎร์วิทยา

101 นางสาวเมตตา ภูนาวัน ครู ร.ร.เชียงงามวิทยา

102 นางสำเนียง บุตรโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

103 นายสกล ภูนิคม ครู ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์

104 นายสมภาร คามวัลย์ ครู ร.ร.ท่าเยี่ยมหนองเคล้าประชาสรรพ์

105 นางบุญญารัตน์ ค่ำคูณ ครู ร.ร.โนนศิลาสว่างวิทย์

106 นายเชาวเมนทร์ นระแสน ครู ร.ร. หลักด่านวิทยา

107 นายบุญเติม ภูแต้มนิล ครู ร.ร.บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์

108 นางกัญชฎา ภูหานาม ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

109 นายประภาส หน่อสุวรรณ ครู ร.ร.ท่าเมืองสำราญวิทย์

110 นายนรินทร์ พุดลา ครู ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร

  • ชอบ