ชื่อรายงาน การพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ชื่อผู้รายงาน นายดำรง วงค์ขัติยะ

คณะผู้เชียวชาญ นายสุพรรณ จิตต์ภักดี และ นางพาณี จิตต์ภักดี ครูเชี่ยวชาญ

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวนิจ จันทร์มล ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

นางวาสนา วรรณารักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

นายพิเชียร หมั่นทำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล (2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล (3) ทดลองใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล และ (4) ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จำนวน 21 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 ใช้เวลาทดลองชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล 23 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบบันทึกคะแนน แบบทดสอบหลังเรียน และชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความแตกต่างโดยค่า t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล พบว่าผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก มีรูปภาพประกอบ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มและรายบุคคล มีการประเมินผลที่หลากหลาย

2. ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลประกอบด้วย คำนำ คำชี้แจงสำหรับครู คำแนะนำสำหรับผู้เรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลที่พัฒนาขึ้นมีจำนวน 11 ชุด คือ ชุดที่1 การทรงตัวและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 การจับ การรับ และการส่งลูกแฮนด์บอล ชุดที่ 3 การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู และผู้รักษาประตู ชุดที่ 4 องค์ประกอบกีฬาแฮนด์บอล ชุดที่ 5 กติกาการเล่นกีฬาแฮนด์บอล ชุดที่ 6 การฝึกเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล ชุดที่ 7 การฝึกเล่นเป็นทีมของกีฬาแฮนด์บอล(ต่อ) ชุดที่ 8 การเล่นกีฬาแฮนด์บอลเป็นทีมด้วยเทคนิคการเป็นฝ่ายรุก-รับ ชุดที่ 9 การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ชุดที่ 10 การเล่นกีฬาแฮนด์บอลเป็นทีม ชุดที่ 11การเล่นกีฬาแฮนด์บอลเป็นทีม(ต่อ) และชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลมีค่าประสิทธิภาพ 87.40/89.44

3. นักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเพราะชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอลมีความน่าสนใจ มีสีสันสวยงาม มีความเหมาะสมกับนักเรียนและชอบการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาแฮนด์บอล