ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล LW 101 LW 206 LW 202 LW 103 LW 203 LW 204 LW 205 LW 102 LW301 LW208 LW207
1 5101706512 ด.ต. สุนทร บุตจีน P P P P P P G P
2 5101706520 ด.ต. วีรวิชญ์ บัวสันเทียะ P G P - F P G F
3 5101706538 นาย ปิยะพงศ์ ไชยหม่อม P P - P P - P F
4 5101706546 ส.ต.ท. กฤษฎา ทองเที่ยง P P P P P G P F
5 5101706553 พ.อ.อ. จักรพรรคิ์ เณรานนท์ G G P P P G G G
6 5101706561 นาย อดิสร กาญจนมิ่ง P G P P P P G G
7 5101706579 นาย ธวัช เพชรัตน์ P G G P P G G G
8 5101706587 น.ส. ศิริพร ลิ่มปิติกุล - G - - F - P F
9 5101706595 ส.ต.ท. ธวัชชัย กำลังเกื้อ - - - - F - F F
10 5101706603 นาย เอกพงษ์ ขวัญสง่า - G P G P P P G
11 5101706611 ร.ต.ท. เชษฐา กุสุมาลย์ - - - - P G G F
12 5101706629 ส.ต.อ สุวิทย์ รองราม P P G P P P P G
13 5101706637 นาย จิรัฐ ลาวัลย์ตระกูล P P G G G G G G
14 5101706645 จ.ส.ต. มะรอพี อีซอ P P P P P G P G
15 5101706652 จ.ส.ต. พิชยา หนิมา P P - P F G P G
16 5101706660 ส.ต.ท. วุฒิวัฒน์ ขวัญพรมสี P P P P P P P G
17 5101706678 ส.ต.ท. วีระชัย ชูประจิตต์ - P P P P P F F
18 5101706686 นาย อาทิตย์ รอดทอง P P - P P P P P
19 5101706694 น.ส. สุดา แซ่ลิ่ม P P P P P P P G
20 5101706702 ส.ต.ต. เมธา มุกดาหาร P G P P P P P G
21 5101706710 จ.ส.ต. กิติวัฒน์ พัลวัน P G P P P P G G
22 5101706728 จ.ส.ต. ศุภกฤต วัดฑะทอง P P P P P P G G
23 5101706736 นาย วัชรพล จินดาพล P P - P F P F F
24 5101706744 จ.ส.ต. ชนะศักดิ์ แก่นแก้ว P P G P P P G P
25 5101706751 ส.ต.ต. วรากร ทองขะโชค P P P P P P P G
26 5101706769 ส.ต.ท. สมโชค มั่นคง - - P - G G P F
27 5101706777 นาย อำนาจ ชายบุญแก้ว P P P P P - P P
28 5101706785 ส.ต.ต. ธีรศักดิ์ สราศรี - P - P F P P F
29 5101706793 นาง เสาวนีย์ จิรธนกิจ G G G P P G P G
30 5101706801 ส.ต.ต. สมหมาย นวลรอด P G P - P G P G
31 5101706819 ด.ต. ไมตรี จุลนวล P P P P P G P G
32 5101706827 ร.ต.ท. ศุภรักษ์ นิลนิยม P G P P G G P G
33 5101706835 นาย ธีรวิทย์ วิทยา P G - - P F P F
34 5101706843 นาย มนตรี โต๊ะตะ G G P G P P P P
35 5101706850 จ.ส.ต. วสันต์ จันทร์ฉาย P P P P P P P F
36 5101706868 นาย วิสุทธิ์ อุสมา - - - P F - P F
37 5101706876 น.ส. ศศิวิมล พ้นภัย - G P P F G G F
38 5101706884 นาย อนันต์ แก้วจังหวัด P P P P P P G P
39 5101706892 ส.ต.ต. อิศรา เกตุสุริยงค์ P P - P P P P P
40 5101706900 นาย เอกพล เมืองประดิษฐ์ F P - - F - - F
41 5101706918 นาย วีระพงศ์ ศรีสวัสดิ์ P G P G P P G G
42 5101706926 นาง ผุสดี ศรีพจนารถ P P G P G P P G
43 5101706934 นาย อังคาร กาญจนเพชร P - - P P - P F
44 5101706942 นาย กฤษณ์ สุวพณิชนันท์ F P - P F F P G
45 5101706959 ส.ต.ต. มาโนช อดทน P P P P P P P P
46 5101706967 ส.ต.ท. หญิงธัญพิชชา มณีโชติ P P P P P P P G
47 5101706975 นาย ประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล P P G P P P G P
48 5101706983 นาย ธีรพร คงแก้ว P P P P P P P G
49 5101706991 นาย ชิษณุพงศ์ ชุมสุวรณ P P - P P G P F
50 5101707007 ร.ต.ต. จีระพันธ์ ทับทิมเทศ P - P P P P P F
51 5101707015 นาง พิมพ์รัตน์ ภูชัชวนิชกุล P P P G P G G G
52 5101707023 นาย ปิยะวัฒน์ มิ่งทอง P P P P F G P P
53 5101707031 นาง พัทธนันท์ มากจันทร์ P P - P G G P P
54 5101707049 นาย ณัฐศักดิ์ ประทานชวโน P P P P P F P F
55 5101707056 น.ส.เหมือนไหม นิชลานนท์ G G G G P G G G
56 5101707064 น.ส. สุภาพร ทำทอง P G G G G G G G
57 5101707072 ส.ต.ต. สานนท์ ขาวแท้ P P P P F - P P
58 5101707080 ส.ต.ต. มงคล สุวรรณรัตน์ P G P P F G G P
59 5101707098 ร.ต.ท. ประกอบ ลือประพันธ์ P P P P P P G P
60 5101707106 น.ส. สุพรรษา มิ่งสงค์ G P P P P P P G
61 5101707114 ด.ต. สุรชัย สงผลัด P P P P P P P P
62 5101707122 จ.ส.ต. สงบ พุทธกูล P P P P P P G P
63 5101707130 จ.ส.ต. นิคม เกิดแสงสุริยงค์ P P P P P P P G
64 5101707148 ส.ต.ท. วิทยา สงสุวรรณ F P P P F - P P
65 5101707155 น.ส. แสนสม เสริมสุทธิ์ P P P P P P P P
66 5101707163 น.ส. ยุพาพรรณ จูหม๊ะ P G G G F P G P
67 5101707171 ส.ต.ท. วีรยุทธ วรรณพาด P P P P F P P F
68 5101707189 นาย เทียนชัย พิสิฐธาดา P P G P P P P G
69 5101707197 ด.ต. เสียง โกมฉัตร์ P G G P P - P G
70 5101707205 นาย วุฒิพงษ์ นิรัตน์ตระกูล P G G G P P P P
71 5101707213 นาย ศุภเชษฐ รังสิไกวัล - P P P P P P G
72 5101707221 ส.ต.ต. วิชัยรัฐ สานิง P P P P F P P G
73 5101707239 นาย พิริยะ โค้วทวีรุ่งโรจน์ P G P P P P P G
74 5101707247 ด.ต. กัมพล ถวิลรัตน์ P G P P P G P G
75 5101707254 ส.ต.ต. จีระศักดิ์ บิลละเต๊ะ P G P P P P P G
76 5101707262 นาย อำนาจ ไหมพรม P - - G F - P P
77 5101707270 น.ส. สินีนาฏ ล่วนเนี่ยว P G G P P G P G
78 5101707288 น.ส. สมศรี แก้วผ่องศรี P G G P F P P G
79 5101707296 ด.ต. เสนอ ขุนทอง P P P P F P P G
80 5101707304 จ.ส.ต. สามารถ สุขชาติ P G P P P G P G
81 5101707312 นาย ภมรพัฒน์ เปราะทอง P P - P P P P G
82 5101707320 นาย สนั่น ชายะพันธุ์ P P P P P P P P
83 5101707338 ส.ต.อ. พงศ์พัฒน์ พุฒแก้ว F P P G G G G G
84 5101707346 นาง สุภางค์ พุฒแก้ว P G P G G G G G
85 5101707353 ส.ต.อ. เอกวิทย์ กลับอินทร์ P G P P F - P P
86 5101707361 นาย เสริมศักดิ์ สินไชย P P P P P G P G
87 5101707379 ด.ต. ไชยา สุราฤทธิ์ P P P P P P G P
88 5101707387 ส.ต.ต. จิระศักดิ์ ศรีประสิทธิ์ P P P P F G P F
89 5101707395 ส.ต.ท. ปราโมทย์ มาลีแก้ว - - P P F - G F
90 5101707403 นาง ฉัตรแก้ว คชเสนี P G G - F G G P
91 5101707411 ด.ต. รัตนสินธุ์ จินดาย้อย P P P P P P G P
92 5101707429 นาย จรูญ ณงค์ฤทธิ์ - - G - F - P F
93 5101707437 ส.ต.ต. สวัสดิ์ ศิริสวัสดิ์ P P P P P - P P
94 5101707445 ส.ต.ต. ภาณุ กาฬสินธิ์ F - - - F P P F
95 5101707452 นาย ทนงศักดิ์ ศรีเมือง P P P P F P G G
96 5101707460 นาย สุวัฒน์ เวชชาภินันท์ P P G P P P P P
97 5101707478 นาย เสถียร เพชรชะ P P P P F G P P
98 5101707486 ส.ต.ต. วีระพงษ์ เรืองมณี P P P P F P P P
99 5101707494 นาย พิเชษฐ์ สุวรรณโณ P P P P P P P P
100 5101707502 ส.ต.ท. อุทร บุญรัตน์ P P P G F - P P
101 5101707510 นาย ประทีป ดำดี P P P P F P P P
102 5101707528 นาย สิริพงษ์ แก้วประถม - - - - F - F F
103 5101707536 นาย อิทธิพัฒน์ บัวอนนท์ P P - P F - P F
104 5101707544 นาย มีคุณ แก้วน้อย P P - G F - P F
105 5101707551 นาย ชวณัฐ โลหะประเสริฐ P P - P F - P P
106 5101707569 นาง วลัยพร คูณศรีรัตน์ P - - P F - F F
107 5101707577 นาย ประถม ละอองเทพ P P P P F P P P
108 5101707585 นาย วรพัทธ์ แต้มแก้ว P G G P P P P G
109 5101707593 น.ส. ฐานวีร์ คุ่มเคี่ยม - - - - F - F F
110 5101707601 นาย ปิยะวุฒิ เคว็จดำ P P P G P G P G
111 5101707619 นาย ฉัตรชัย ฤทธิภักดี P P P P F P P P
112 5101707627 ร.ต. ประสิทธิ์ ทองไสย P P P P F P P P
113 5101707635 จ.อ. ณฐมนต์ ทองไสย P P P P P P P P
114 5101707643 นาย ณัฏฐ์ ขาวหนูนา P P P G P P G G
115 5101707650 นาย ณัฐนันท์ เหมโก F P P P F - P P
116 5101707668 จ.ท. ภาษิต ทองไสย P P P P F P F P
117 5101707676 นาย อารุณ เหมสลาหมาด - - - P F P P F
118 5101707684 ส.ต.ต. สุทธิชัย สุวรรณมณี P P P P P G P P
119 5101707692 นาย ซาเอะฮาเซร์ซา ปาทาน F P P P F - P F
120 5101707700 พ.ต.ท. อดิพัฒน์ กรึงไกร P - P P P P P F
121 5101707718 ด.ต.สายัณห์ มีสัจ P P - P P P P P
122 5101707726 น.ส. พรวิไล สุกันธมาส F P P P P P P G
123 5101707734 น.ส. แพรวนิล จิตต์แก้ว P P P - P - P G
124 5101707742 นาง สิรญา ศรีโภคา P P P P F G P G
125 5101707759 นาย ชุมพล แซ่อุ้ย F P P P P G P P
126 5101707767 ด.ต. ทนงชัย ส่งสุข P P P P P P P P
127 5101707775 นาง กฤษณ์สุดา กุลสิงห์ P P P - P G P G
128 5101707783 นาย ชยวัฒน์ ภูขะโร P G P P F P P G
129 5101707791 นาย วัชชพล ปริสุทธิ์กุล P G P P G G P G
130 5101707809 นาย ธนวัฒน์ วัชรบุตร P G P P F - F F
131 5101707817 ด.ต. นิคม ทองมุณี P G P G P P P G
132 5101707825 จ.ส.ต. ทศพล กาญจนหิรัญ P P P P P P P P
133 5101707833 นาย ชนม์สวัสดิ์ บุญเกื้อ P P P P F P P G
134 5101707841 นาย สหัส จันทร์ใหม่ P P - P P - F F
135 5101707858 นาย ธีรจิตต์ พืชมงคล - - - - F - F F
136 5101707866 นาย พรชัย เรืองทิพย์พิพัฒน์ P G P P G - G G
137 5101707874 นาย สรพล แก้วจุรัตน์ F P P P G G G P
138 5101707882 นาย ประจวบ เพ็ชรโภคา P P P P G P P P
139 5101707890 น.ส. ปณิชา บูรณเพ็ชร P P P P P P G P
140 5101707908 ส.ต.ต. ณัฐพล นาคอ้น P P P P F - P F
141 5101707916 ส.ต.ท. ฐาปกรณ์ มณีรัตน์ P P P P F P P F
142 5101707924 น.ส. พัทธยา ชิตณรงค์ P G P P P P P P
143 5101707932 นาย ปรีชา ช่วยชม P P P P F G P G
144 5101707940 จ.ส.ต. นิทัศน์ นวลปาน P P P P F P P G
145 5101707957 นาย ดอน หะหวัง G P P P F P P G
146 5101707965 นาง นราทิพย์ สุวรรณ P P G P G P P G
147 5101707973 นาย ก่อพงศ์ เจียแก้ว P P P P P P P G
148 5101707981 นาย ประพันธ์ พรรณราย P P P P P P P P
149 5101707999 ส.ต.อ. วิสุทธิ์ ท่ามสุณี P P P P P P P G
150 5101708005 นาย บัญชา เวศยาสิรินทร์ - - - P P - P G
151 5101708153 น.ส. อินต์ธสิ วุฒิพฤกษ์ P P - P P P P P
152 5101708161 นาง ธิษณมินทร์ ศักดาพิพัฒน์ - P P P F - P F
153 5101708179 ส.ต.ต. สรณัฐ รักนุ้ย F P P P P - P P
154 5101708187 ส.ต.ท. สากล พุทธกูล P P P P F P P P
155 5101708195 นาย กมลพันธ์ ชัยสวัสดิ์ P P P P F - P F
156 5101708203 ส.ต.ท. อุดมเดช ชูเหลือ P P P P F P P F
157 5101708211 ส.ต.ท. สุไลมาน ทิ้งผอบ P G P - F P P P
158 5101708229 ส.ต.ท. ธรรศ จุฑามาศ P P P P P - P P
159 5101708237 จ.ส.ต. ธนิต เกื้อรอด P P P P F - P G
160 5101708275 นาย สุพจน์ นวลทอง P P P P P P P P
161 510170 นาย สนทรรศ สมประกอบ P - - - - - - -
162 510170 นาย สมพงศ์ ศิริคติธรรม - - - - - - - -
163 510170 ด.ต. สนิท ไพบูลย์ - - - - - - - -
164 510170 จ.ส.ต. กิตติ ดำรงค์ศักดิ์สิทธิ์ - - - - - - - -
165 510170 น.ส. บัณทิตา ธรรมวงศา G - - P - - - -
166 510170 นาง สวภา ศรีธนสาร - - - - - - - -
167 510170 นาย กมล แก้วบุตร - - - - - - - -
168 510170 น.ส. ศิรภัสสร บุญประคอง P - - - - - - -
169 510170 น.ส. ณัฐกมล จันทร์แก้ว - - - - - - - -
170 510170 นาย นาท บูตา - - - - - - - -
171 510170 จ.ส.ต. กิตติวัฒน์ ดำรงค์ศักดิ์สิทธิ์ - - - - - - - -