บทความในประเภท "ความรู้ทั่วไป"


There are 96 articles in this category.


Oป cont.บทความในประเภท "บทความกฎหมาย"


There are 184 articles in this category.


A


C


D


P


Wร cont.


ท cont.

  • ชอบ

เนื้อหา

[ซ่อน]

  • ชอบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


หมวดหมู่นี้มี 8 หมวดหมู่ย่อย จากทั้งหมด 8 หมวดหมู่

ค (ต่อ)

บทความในหมวดหมู่ "นิติศาสตร์"


มีบทความ 86 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 86 หน้า


  • ชอบ

ความรู้เกี่ยวกับศาล

อำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
อำนาจหน้าที่ของศาลแพ่ง อำนาจ หน้าที่ของศาลอาญา
อำนาจหน้าที่ของศาลจังหวัด / ศาลแขวง อำนาจหน้าที่ของศาลแรงงาน
อำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนฯ อำนาจหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญา
อำนาจหน้าที่ของศาลภาษีอากร อำนาจหน้าที่ของศาลล้มละลายกลาง
การปฏิบัติตนเมื่อมาศาล เมื่อมีปัญหาการติดต่อราชการศาล
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย ทำอย่างไรจึงเรียกว่า ละเมิดอำนาจศาล
ขั้นตอนการประกันตัวต่อศาล ถ้าไม่มีเงินจ้างทนายความ
ถ้าไม่มีเงินในการจ่ายค่าฤชาธรรมเนียม ถ้าได้รับหมายศาลแล้วไม่ไป
ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (1) ประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (2)
ไม่มีเงินจ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อเป็นหนี้บัตรเครดิตต้องทำอย่างไร
คดีผู้บริโภค ศาลยุติธรรมกับการพัฒนากฎหมายสู่สากล
โทษของการขับรถโดยประมาท เมื่อถูกฉ้อโกงต้องทำอย่างไร
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการจ้างงาน คดีจัดการมรกด
ประโยชน์ของการอนุญาโตตุลาการ คดีสิ่งแวดล้อม

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานงานรับฟ้อง- การยื่นฟ้องคดีอาญา


- ขั้นตอนการยื่นคำฟ้องและคำร้องคดีครอบครัว


งานเก็บสำนวน


- สำนวนคดีแพ่ง


- สำนวนคดีอาญา


- งานเก็บสำนวนความเอกสาร งานอุทธรณ์ฎีกา


งานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน


- ขั้นตอนการปล่อยชั่วคราว


งานไกล่เกลี่ย


- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีครอบครัว  • ชอบ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2


หมวดหมู่นี้มี 17 หมวดหมู่ย่อย จากทั้งหมด 17 หมวดหมู่
ก (ต่อ)
บทความในหมวดหมู่ "กฎหมาย"


มีบทความ 64 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 64 หน้า


  • ชอบ


บทความกฎหมาย

ชื่อบทความกลุ่มบทความ
arrow.gif 1.กฎหมายอาญา

arrow.gif2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

arrow.gif3.กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

arrow.gif4.กฎหมายรัฐธรรมนูญ

arrow.gif5.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

arrow.gif6.กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

arrow.gif7.กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

arrow.gif8.กฎหมายเศรษฐกิจ

arrow.gif9.กฎหมายภาษีอากร

arrow.gif10.กฎหมายยาเสพติด

arrow.gif11.กฎหมายเด็กและเยาวชน

arrow.gif12.กฎหมายนิติวิทยาศาสตร์

arrow.gif13.กฎหมายสิ่งแวดล้อม

arrow.gif14.กฎหมายปกครอง

arrow.gif15.กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

arrow.gif16.กฎหมายแรงงานและการบริหารงานบุคคล

arrow.gif17.อนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท

arrow.gif18.สิทธิมนุษยชน

arrow.gif19.การบริหารงานคดี

arrow.gif20.ครอบครัว

arrow.gif21.ทรัพย์

arrow.gif22.นิติกรรมสัญญา

arrow.gif23.มรดก

arrow.gif24.ละเมิด

arrow.gif25.พยาน

arrow.gif26.กฎหมายทั่วไป

arrow.gif27.กฎหมายสำหรับประชาชน

arrow.gif28.กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

arrow.gif29.จริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย

arrow.gif30.กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกัน

arrow.gif31.นิติปรัชญา

arrow.gif32.กฎหมายพาณิชยนาวี

arrow.gif33.ระบบกฎหมายต่างประเทศ

arrow.gif 34.กฎหมายทหารและศาลทหาร

arrow.gif35.Restorative Justice

arrow.gif36.ประวัติศาสตร์กฎหมาย

arrow.gif37.กฎหมายกับศาสนา

arrow.gif38.เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการยุติธรรม

arrow.gif39.การศึกษาและวิจัยกฎหมายในต่างประเทศ

arrow.gif40.กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

arrow.gif41.กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

arrow.gif42.ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

arrow.gif43.เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

arrow.gif44.กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

arrow.gif45.อาชญวิทยา

arrow.gif46.กฎหมายอิสลาม

arrow.gif47.ประกันภัย

arrow.gif48.กฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

arrow.gif49.กระบวนการยุติธรรม

arrow.gif50.ตั๋วเงิน

arrow.gif51.กฎหมายอวกาศ

arrow.gif52.กฎหมายการแข่งขันทางการค้า

arrow.gif53.พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

arrow.gif54.ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้

arrow.gif55.กฎหมายเลือกตั้ง

arrow.gif56.หนี้

arrow.gif57.บุคคล

arrow.gif58.ตัวแทน

arrow.gif59.รับขน

arrow.gif60.รวมข้อสังเกตคำพิพากษาศาลฎีกา

arrow.gif61.รวมคำสั่งคำร้องศาลฎีกา

arrow.gif62.กฎหมายความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

arrow.gif63.กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค

arrow.gif64.อาเซียน


คู่มือตุลาการฉบับอิเล็กทรอนิกส์

arrow.gifคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่ม 1

arrow.gifคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่ม 2

arrow.gifคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่ม 3

arrow.gifคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่ม 4

arrow.gifคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ เล่ม 5


กลุ่มหนังสือ
arrow.gif กฎหมายเกี่ยวกับผู้บริโภค

arrow.gifกฎหมายเด็กและเยาวชน

arrow.gifกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

arrow.gifกฎหมายทั่วไป

arrow.gifกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

arrow.gifกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

arrow.gifกฎหมายยาเสพติด

arrow.gifกฎหมายระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

arrow.gifกฎหมายรัฐธรรมนูญ

arrow.gifกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

arrow.gifกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

arrow.gifกฎหมายสำหรับประชาชน

arrow.gifกฎหมายอาญา

arrow.gif กระบวนการยุติธรรม

arrow.gifการบริหารงานคดี

arrow.gifsounder.gif
ระบบศาลภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่more_green.gif
sounder.gif
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมmore_green.gif

sounder.gif
การประกันตัวในชั้นศาลmore_green.gif
sounder.gif
กฎหมายเกี่ยวกับบุตรmore_green.gif
sounder.gif ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้องmore_green.gif sounder.gif เรื่องการศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชนmore_green.gif
sounder.gif กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การmore_green.gif

sounder.gif เรื่องรับราชการทหาร ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497more_green.gif
sounder.gif พินัยกรรมชาวบ้าน


more_green.gif

sounder.gif การหมั้นmore_green.gif
sounder.gif ลำดับและการแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมmore_green.gif sounder.gif การสมรสmore_green.gif
sounder.gif กองมรดกmore_green.gif
sounder.gif
การสมรสที่เป็นโมฆะmore_green.gif
sounder.gif หลักการทำสัญญาmore_green.gif sounder.gif ผลของการหย่าmore_green.gif
sounder.gif ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งmore_green.gif sounder.gif จบชีวิตmore_green.gif
sounder.gif การขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ


more_green.gif

sounder.gif เปิดความรู้กฎหมายให้เป็นเรื่องง่าย สำหรับประชาชนmore_green.gif
sounder.gif วิธีแบ่งมรดกmore_green.gif sounder.gif เรื่องน่ารู้กับศาลปกครองmore_green.gif
sounder.gif sounder.gif สิ่งที่ควรรู้เมื่อผู้อยู่ในปกครองถูกดำเนินคดmore_green.gif
sounder.gif sounder.gif กฎหมายลิขสิทธิ์more_green.gif
sounder.gif sounder.gif การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล more_green.gif

ค้นหาข้อมูล ชื่อรายงานการวิจัยชื่อผู้แต่งเลขหมู่รุ่นที่

ผู้จัดทำได้รวบรวม "รายงานการวิจัยผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" ขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการค้นคว้าของผู้ที่สนใจหากท่านต้องการให้มีการเพิ่มเติมในส่วนใดสามารถส่งมาได้ที่ insd@coj.go.th ขอบคุณครับ

ลำดับที่

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อรายงานการวิจัย

เลขหมู่

รุ่นที่1
อ่องจิต เมธยะประภาส arrow.gifปัจจัยและแนวทางป้องกันการกระทำความผิดและเยาวชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ icon_docs.gif 12

2
กนก กรุณามิตร arrow.gifปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษาเรือนจำกลางสงขลา icon_docs.gif 12

3
กนก อภิรดี arrow.gifสิทธิมนุษยชนกับการให้บริการผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องในการขึ้นเครื่องบินโดยสาร icon_docs.gif 9

4
กมลทิพย์ คติการ arrow.gifความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในทศวรรษหน้า หรือการให้ประกันตัว ปัญหาและแนวทางแก้ไข 5

5
กรรณิกา วิริยะกุล arrow.gifเสรีภาพของหนังสือพิมพ์กับความผิดฐานหมิ่นประมาท icon_docs.gif 8

6
กรองกาญจน์ สถิตมิลินทากาศ arrow.gifการพักบังคับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ icon_docs.gif 6

7
กฤตพงศ์ เอี่ยมวรเมธ arrow.gifระบบงานศาลในการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องกรณีศึกษาเฉพาะศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1-9 icon_docs.gif 7

8
กฤษฎา กลันทานนท์ arrow.gifสาเหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร) icon_docs.gif - 11

9
กฤษณี เยพิทักษ์ arrow.gifปัญหาความล่าช้าในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลอาญา : กรณีศึกษาเฉพาะคดีอาญาที่ค้างพิจารณาเกิน 5 ปี ของศาลอาญา icon_docs.gif 7

10
ก้องเกียรติ อภัยวงศ์, พล.ต.ต. arrow.gifองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ผลกระทบที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย icon_docs.gif 6

11
กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ arrow.gifความพึงพอใจต่อการคุ้มครองความปลอดภัยพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 icon_docs.gif 10

12
กัลยา ตัณศิริ arrow.gifปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเมื่อเด็กอายุยังไม่ครบเจ็ดปีกระทำความผิดอาญา : ศึกษาถึงความสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและรัฐธรรมนูญ 2540 10

13
กาญจน์ ชีรานนท์ arrow.gifองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 5

14
กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ arrow.gifกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน icon_docs.gif 1

15
การุณ ใสงาม arrow.gifการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทู้ถามของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญใหม่ 5

16
การุณย์ มีถม arrow.gifอิทธิพลของข่าวหน้าหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน : ศึกษากรณีข่าวฆาตกรรมนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ icon_docs.gif 1

17
กำธร ถาวรสถิตย์ arrow.gifการบริหารจัดการและวางระบบการให้บริการแก่ประชาชนของกรมการปกครอง : ศึกษากรณีการรับโอนภารกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2478 และพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 icon_docs.gif 9

18
กำพล ภู่สุดแสวง arrow.gifการเร่งรัดการพิจารณาคดี icon_docs.gif 1

19
กิตติ คุณะเกษม arrow.gifลักษณะของคดีความที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลในภาค 6 ปี 2542 icon_docs.gif 4

20
กิตติ บุศยพลากร arrow.gifการบังคับใช้กฎหมายกรณีการดำเนินคดีอาญาสิทธิบัตร icon_docs.gif 9


กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 [หน้าถัดไป = 2]

  • ชอบประเภทของเรื่อง
· ทุกประเภท

·
กฎหมาย

· กฎหมาย วิ.อาญา

· กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

· กฎหมายแรงงาน

· กฎหมายอาญา

· คดีปกครอง

· ทรัพย์สินทางปัญญา

· มุมธรรมะ

เรื่องที่ผ่านมา
เสาร์ 03 พ.ค.
· คดีแพ่ง ละเมิด เรียกค่าทดแทน ค่าขาดไร้อุปการะ
พุธ 30 เม.ย.
· สิทธิบัตร
· อัยการก็ยังทำพลาดได้
· สิทธิของผู้ต้องหาชั้นสอบสวน
จันทร์ 28 เม.ย.
· ลูกนอกกฎหมายมีสิทธิในกองมรดกของพ่อหรือไม่ ?
· คดีแพ่ง ฟ้องคดีเมื่อเจ้ามรดกตาย
อาทิตย์ 27 เม.ย.
· คดีปกครอง ฟ้องเกินกำหนดระยะเวลาฟ้องคดี
· คดีอาญา บ้องกัญชาทำไมริบไม่ได้ ดู๊ดู เขาทำ
เสาร์ 26 เม.ย.
· ธรรมจากท่านพุทธทาส
· ลิขสิทธิ์
· กฎหมายแรงงาน
กฎหมาย
· คดีปกครอง

· คดีอาญา

· มรดก

· คำพิพากษาคดีปกครอง (ไอทีวี)

· คำพิพากษาคดีปกครอง (กฟผ.)

· คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ปปช.)

· คดีล้มละลาย

· คดีแพ่ง

· กรรมสิทธิ์ที่ดิน

· การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน

· กรรมสิทธิ์รวม

· ภาระจำยอมในที่ดิน

· ทางจำเป็น

· ความสามารถของบุคคล

· บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ

· โมฆียะกรรม

· โมฆะกรรม

· มัดจำและเบี้ยปรับ

  • ชอบ
ประเภทของเรื่อง


· ทุกประเภท

· กฎหมาย

· กฎหมาย วิ.อาญา

· กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

· กฎหมายแรงงาน

· กฎหมายอาญา

· คดีปกครอง

· ทรัพย์สินทางปัญญา

· มุมธรรมะ
เรื่องที่ผ่านมา


เสาร์ 03 พ.ค.


·


คดีแพ่ง ละเมิด เรียกค่าทดแทน ค่าขาดไร้อุปการะ


พุธ 30 เม.ย.


·


สิทธิบัตร


·


อัยการก็ยังทำพลาดได้


·


สิทธิของผู้ต้องหาชั้นสอบสวน


จันทร์ 28 เม.ย.


·


ลูกนอกกฎหมายมีสิทธิในกองมรดกของพ่อหรือไม่ ?


·


คดีแพ่ง ฟ้องคดีเมื่อเจ้ามรดกตาย


อาทิตย์ 27 เม.ย.


·


คดีปกครอง ฟ้องเกินกำหนดระยะเวลาฟ้องคดี


·


คดีอาญา บ้องกัญชาทำไมริบไม่ได้ ดู๊ดู เขาทำ


เสาร์ 26 เม.ย.


·


ธรรมจากท่านพุทธทาส


·


ลิขสิทธิ์


·


กฎหมายแรงงาน


กฎหมาย


· คดีปกครอง

· คดีอาญา

· มรดก

· คำพิพากษาคดีปกครอง (ไอทีวี)

· คำพิพากษาคดีปกครอง (กฟผ.)

· คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ปปช.)

· คดีล้มละลาย

· คดีแพ่ง

· กรรมสิทธิ์ที่ดิน

· การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน

· กรรมสิทธิ์รวม

· ภาระจำยอมในที่ดิน

· ทางจำเป็น

· ความสามารถของบุคคล

· บุคคลสิทธิและทรัพยสิทธิ

· โมฆียะกรรม

· โมฆะกรรม

· มัดจำและเบี้ยปรับ

  • ชอบ

ทำเนียบเพื่อนร่วมรุ่น 6/2 Book1(1).xls


เอกสารสอบประมวลความรู้ Comprehensive.pdf icon0007.gif


กฎหมายทะเล icon0007.gif


เอกสารวิชาการ ได้รับการอนุเคราะห์จาก เพื่อน 6/1 La 754-1.doc La 754-2.doc La754-3.doc


La 754-4.doc La 754-5.doc


รายงานกลุ่ม 1 La 754 G1.1.ppt La 754 G1.2.doc La 754 G1.3.doc


รายงานกลุ่ม 2 La 754 G2.doc La 754 G2.2.ppt


รายงานกลุ่ม 3 La 754 G3.1.ppt La 754 G3.2.doc


รายงานกลุ่ม 4 La 754 G4.1.doc


รายงานกลุ่ม 5 La 754 G5.1.ppt La 754 G5.2.doc


รายงานกลุ่ม 10 La 754 G10.1.ppt La 754 G10.2.doc La 754 G10.3.doc La 754 G10.4.doc


การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา


แนวคำถามLA 790-2.doc


รายงานกลุ่ม 3LA 790-2.doc La 790-15.ppt La 790-16.pdf La 790-17.doc


รายงานกลุ่ม 4La 790-14.doc LA 790-6.ppt


รายงานกลุ่ม 5La 790-8.ppt La 790-9.doc La 790-10.doc La 790-11.doc La 790-12.doc La 790-13.doc


รายงานกลุ่ม La 790-3.doc


รายงานกลุ่ม LA 790-1.pbptและLa 790-5.docกฎหมายพาณิชย์เปรียบเทียบ


เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.กัลยา LA 726-1.doc


คำถาม take home ของอาจารย์ ดร.กัลยา LA-726-2.doc


Power Point ผส.พิมพ์ใจ LA 726-3.ppt


สรุปสาระสำคัญของอาจารย์พิมพ์ใจLA 726-4.doc


แนวถามตอบข้อสอบ ข้อ 2 LA 726-5.doc


กฎหมายวิ ฯ ปกครองชั้นสูง


สรุปคำบรรยายอาจารย์ สงขลา LA 748-5.doc


สาระสำคัญ LA 748-1.doc


หลักกฎหมายวิฯปกครอง LA 748-2.doc


สรุปคำบรรยายรุ่น 5 LA 748-3.doc LA 748-4.doc


กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ


แนวข้อสอบข้อ 1 LA 729-6.doc


แนวข้อสอบข้อ 2 LA 729-7.doc


แนวข้อสอบข้อ 3 LA 729-9.doc


แนวคำถามตอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 LA 725-5.doc


หลักกฎหมายล้มละลาย อาจารย์ไกรสร LA 729-8.doc


รายงานวิจัยการแก้ไข พรบ.ล้มละลาย (ฟื้นฟูกิจการ) pdfPage.pdf


Power Point อาจาย์ไกรสร LA 729-4.ppt


แนวคำถาม-คำตอบ เก็บคะแนน LA 729 -003.doc


เอกสารของอาจารย์กนก จุลมนต์ LA729_001.pdf LA729_002.pdf


สรุป อ.ไกรสร LA729_001.pdf


กฎหมายปกครองชั้นสูง 1


สรุปอาจารย์ฐิติพร LA 732 1.doc


เอกสารอาจารย์ภูริชดา download.pdf


บทความเรื่อง หลักความชอบด้วยกฎหมายเปรียบเทียบฝรั่งเศส LA 732-3.doc


เอกสารความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ732-4.doc LA 732-5.doc


รวมแนวข้อสอบ ข้อ 1,2 LA 732-6.doc


กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ


มาตรา84 evidence.doc


สรุปคำสาระสำคัญ evidence1.doc


แนวข้อสอบ evidence2.doc


วิชากฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง


ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 23 มีค. 50 interlaw12.doc


ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 24 มีค. 50 interlaw11.doc


ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 10 มีค.50 interlaw10.doc


ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 2 มีค.50 interlaw4.doc


ถอดเทปคำบรรยาย 3 มีค.50 interlaw5.doc


รายงานกลุ่ม 1 R.G1.doc


รายงานกลุ่ม 2 R.G2.doc


รายงานกลุ่ม 3 p.G3.ppt


รายงานกลุ่ม 4 ru.doc


รายงานกลุ่ม 5 P1.G5.doc P2.G5.doc R.G5.doc


รายงานกลุ่ม 6 R.G6.doc P.G6.ppt


รายงานกลุ่ม 7 P.G7.ppt P.G.7.doc


รายงานกลุ่ม 8 R.G8.doc


รายงานกลุ่ม 9 P.G.9.ppt


รายงานกลุ่ม 10 P .p G10.ppt R.G 10.doc R.2 G10.doc


รายงานกลุ่ม 11 P.G11.ppt


สรุปวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี interlaw 6.docฝึกถาม-ตอบ interlaw 7.doc


ความรู้ทั่วไปกฎหมานระหว่างประเทศ interlaw 8.doc


ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน interlaw 9.doc


วิชากฎหมายภาษีอากรชั้นสูง


Feb/24/2007 ถอดเทปคำยรรยาย16-17 ก.พ.50tax17.doc


Feb/20/2007 ถอดเทปคำยรรยาย 9-10 ก.พ.50 tax11.doc


Feb/18/2007 แนวข้อสอบ tax10.doc


Feb/18/2007 เอกสารประกอบแนวทางการศึกษาวิชาภาษีอากรชั้นสูง 2 tax9.docFeb/18/2007 เอกสารประกอบแนวทางการศึกษาวิชาภาษีอากรชั้นสูงtax8.doc


Feb/14/2007 ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 27 ม.ค.,2-3 ก.พ.50 tax7.doc


Feb/13/2007 สรุปทีเด็ดวิชาภาษี tax1.doc tax2.doc tax3.doc tax4.doc tax5.doc tax6.doc


Feb/4/2007 ถอดเทปคำบรรยายวันที่ 26 ม.ค.50 tax1.doc


Jan/29/2007 รูปแบบรายงานวิชาภาษีอากรชั้นสูง tax.doc


วิชากฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ


Jan/25/2007 สรุปย่อข้อสอบ exam.doc


Jan/24/2007 แนวข้อสอบเรื่องทรัพย์กรรมสิทธิ์ property.doc


Jan/20/2007 แนวข้อสอบเรื่องละเมิดทั้งหมดมี 4 ชุด tort.ppt ,tort1.doc ,tort2.doc, worldlaw.doc


Jan/9/2007 แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่2 compare.doc


Jan/9/2007 ถอดเทปคำบรรยาย lecture.doc


Dec/23/2006 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 copare.doc


วิชาภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย


Dec/13/2006 แปลละเมิดหน้า 21 ในส่วนของอาจารย์จิมมี่ englaw3.doc


Dec/13/2006 อาจารย์กำธร(บางส่วน) Englaw2.xls


Nov/23/2006 คำศัพท์ อ.สาครินทร์ วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 49 englaw1.doc


Nov/22/2006 สรุปคำบรรยาย อ.Jimmy วันเสาร์ที่ 18 พ.ย.49 คาบบ่าย englaw.doc


วิชานิติปรัชญา


Nov/5/2006 หน้าปกรายงาน front.doc


Oct/26/2006 ถอดเทปคำบรรยายนิติปรัญชา(สัปดาห์สี่) nitiprachya10.doc


Oct/25/2006 ถอดเทปคำบรรยายนิติปรัญชา(สัปดาห์สาม) nitiprachya9.doc


Oct/22/2006 สรุปสาระสำคัญและแนวข้อสอบนิติปรัชญา nitiprachya8.doc


Oct/15/2006 ย่อถอดเทปคำบรรยาย(สัปดาห์สอง) nitiprachya 5.doc


Oct/11/2006 ถอดเทปคำบรรยายนิติปรัญชา(สัปดาห์แรก) nitipachya2.doc


Oct/8/2006 แบบเค้าโครงรายงานวิชานิติปรัชญา thesisform.doc


Oct/8/2006 สรุปนิติปรัชญา(สอบเก็บคะแนน) nitiprachya1.doc


วิชากฎหมายอาญาชั้นสูง


Sep/27/2006 สรุปแนวข้อสอบและคำบรรยายวิชากฎหมายอาญาชั้นสูง criminal law.doc

  • ชอบ
  • ชอบ