การตอบสนองต่อสิ่งเร้า


การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หมายถึง การกระทำต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิต

ดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ตัวอย่างสิ่งเร้า ได้แก่ การสัมผัส แสง เสียง อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯทั้งพืชและสัตว์ มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าช่วยให้มีชีวิตอยู่รอดได้


...การตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีอะไรบ้างน้า...


การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช


พืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นแสง ได้แก่ การเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน

การบานรับแสงของดอกแพรเซี่ยงไฮ้ คุณนายตื่นสาย ใบจามจุรี(หรือต้นก้ามปู)


การหันเข้ารับแสงของ ดอกทานตะวัน การเจริญของลำต้นหรือกิ่งก้านขึ้นสู่อากาศเพื่อรับแสง การเจริญของรากลงสู่พื้นดินเพื่อดูดน้ำและแร่ธาตุ


การหุบใบของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส


  • ชอบ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์


ตัวอย่างสัตว์ที่ตอบสนองต่อการสัมผัส ได้แก่ แมว สุนัข กิ้งกือ ตัวอ่อนของแมลงในระยะที่เห็นตัวหนอน


สัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง เช่น ไส้เดือนดิน แมลงสาบ ค้างคาวจะหนีแสง

หรือม่านตาของแมวจะหรี่ลงเมื่อมีแสงจ้าhttp://school.obec.go.th/msp/p_page_61link.htm

http://school.obec.go.th/msp/p_page_4.htm
  • ชอบ

wanwan033.gifการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหมายความว่าอย่างไรwanwan034.gif

  • ชอบ
การตอบสนองสิ่งเร้ามีกี่ประเภทค่ะมีอะไรบ้างแบบว่าอยากรู้ เนื้อหาน้อยจังค่ะ
  • ชอบ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า คือ การกระทำต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมได้


การตอบสนองสิ่งเร้ามี 2 ชนิด คือ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ค่ะ


boy004.gif

  • ชอบ

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า คือ การกระทำต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่สภาพนั้นได้


และการตอบสนองต่อสิ่งเร้ามี 2 ลักษณะ คือ


1.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช


2.การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

  • ชอบ

ลิพิด (Lipid) คือ สารประกอบอินทรีย์ที่ได้จากเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เป็นสารที่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นโมเลกุลโควาเลนต์ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน (ตัวทำละลาย) และเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ตัวอย่างเช่น ไขมัน น้ำมัน แว็กซ์ (wax) สเตอรอยด์ เป็นต้น


หน้าที่ของลิพิด


1.เป็นโครงสร้างที่สำคัญของเนื้อเยื่อ

2.
เป็นแหล่งให้และสะสมพลังงาน

3.
เป็นที่ป้องกันอวัยวะภายในต่างๆ

4.
เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ ผิวหนังและระบบประสาทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง


อ้างอิงhttp://thapring.com/Pingpong_web/Biomolecules_Web/Lipid.htm


ลิพิดคืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างน๊า

  • ชอบ